Nahlasovanie výsledkov

Výsledky sa nahlasujú  a zápisy sa posielajú  :


a/    2. liga muži
        1.    Divízia dorastenci                    
     

Milan Laššák                       lassakm@stonline.sk

Brišovka č. 347                            0903 506489
02957 Oravská Lesná                  
 

 

b/   1.    Divízia starší žiaci                   

        1    Divízia mladší žiaci                    

        1.    Divízia najmladší žiaci                 

     

Šimon Švento                      simon.svento@marticonet.sk

Zelená 3739/17                                    0902 470795
03608 Martin 8     
 

 

 

 c/   3. liga muži

        4 . liga muži Východ                        

        4.liga muži  Západ                             
    

Juraj Švento                         tenis@stonline.sk
Hviezdoslavova 991                      +421 907 395816      
03495 Likavka
 
 

                                        

V prípade nedodržania podmienok nasledujú sankcie:    

 

                          a. 7 € za včasné neodoslanie  zápisu zo stretnutia ( zápisy je potrebné zasielať riadiacemu súťaže prvý pracovný deň po odohratí                                         stretnutia )
                          b. 10 € za nenastúpenie družstva ku stretnutiu ( okrem družstiev mužov )
                          c.80 € za nenastúpenie družstva mužov k majstrovskému stretnutiu v jednom hracom dni,
                          d. 80 € pri opakovanom, resp.2 porušení bodu c
                          e. 80 € vylúčenie, ak družstvo po tretikrát nenastúpi k majstrovskému stretnutiu
                          f. 80 € pre kažké družstvo, ak dôjde k ovplyvňovaniu výsledku stretnutia „ dohodou „ o neodohraní stretnutia a napísaní výsledku a pod.

Poznámka : z pokút  obdrží družstvo , proti ktorému sa súper nedostavil v deň odohratia zápasu  80% z výšky pokuty  a 20 % riadiaci zväz  a to v tom prípade, ak túto skutočnosť nahlási SMS správou, alebo telefonicky riadiacemu súťaže a potvrdí zápisom.  Výnimku tvorí prípad podľa bodu 18 h.
                          e. v prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určitého termínu, bude príslušnému družstvu zastavená činnosť. V prípade zastavenia činnosti družstvo majstrovské stretnutie prehráva kontumačne.
                          f. 7 € za nenahlásenie výsledku družstiev mužov formou SMS príslušnému riadiacemu súťaže ( za účelom zverejnenia výsledku na internetovej stránke www.pinec.info ) najneskoršie v sobotu do 20.00 hod. ( 2.a 3. liga a družstvá 4. ligy s výnimkou pre domáce stretnutia ), v piatok do 22.00 hod. 4. liga muži , v prípade schváleného predohrania v tento deň do 22.00 hod.