Zápisy z VV

Sezóna 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

Sezóna 2011-2012

                                Zápis č.2 zo dňa 4.1.2012

Prítomní: Buczacki, Kováč, Ďuračík, Laššák
Ospravedlnení pre nemoc: Cibulka, Švento

1.    Priebeh súťaží : zatiaľ hladký, žiadny oddiel sa neodvolal proti rozhodnutiu ŠTK
2.    Hospodárenie : stav k 1.1.2012 : 3025,25 Euro
3.    Stanovy          : Návrh stanov predložil p. Ďuračík, sporné body dopracovať
                                     a predložiť hnutiu na pripomienkovanie do 30.4.2012.
                                     Schvaľovanie stanov bude na konferencii KSTZ v lete 2012.
4.    Predseda KSTZ: Výbor sa touto problematikou zaoberal a hľadá riešenie.
5.    Nedoplatky      :  Výbor prešetroval poplatky družstiev, ktoré nemajú v súťaži
                                  žiacke družstvo a neuhradili poplatok vo výške 15 Euro.
                                  Žiadame nasledovné oddiely, o ktorých výbor nemá vedomosť,
                                  že by mali v akejkoľvek majstrovskej súťaži družstiev žiacke
                                  družstvo, aby do konca februára 2012 uhradili poplatok vo výške 15           
                                  Euro: Bytča, Višňové, Žilina, Stránske, SCP Ružomberok,Zákopčie,
                                  Kysucký Lieskovec, Liptovské Sliače, Teplička, Turiec, Iľanovo
                                  a Lokca.
                                  V opačnom prípade sa oddiely vystavujú disciplinárnemu konaniu.
6.    MK jednotlivcov mládeže:
                                  Výbor rozhodol, že oddiely pracujúce s mládežou zvýhodní.
                                  Za výsledky svojich hráčov na MK jednotlivcov vo všetkých
                                  kategóriách obdržia dotácie nasledovne:                                                                                                             
1.    miesto 30 E
2.    miesto 20 E
3.-4.  „      15 E
5.-8.          10 E
9.-16           5 E
To platí pre dvojhru žiakov aj žiačok.
Poriadateľ MK obdrží dotáciu 100 Euro, pričom zabezpečí priebeh,
loptičky a diplomy.
Dotácie za výsledky obdržia oddiely na konferencii KSTZ v lete.
Oddiely sa zaviažu, že dotácie použijú len pre mládežnícke družstvá.
Dotácie sa nesmú použiť na odmeny a dlhy.
 

 

Zápis č.1 zo 17.08.2011

Na zasadnutí VV KSTZ ZA dňa 17.8.2011 v Tvrdošíne sa zúčastnili:

Buczacki, Laššák, Kováč, Švento a Cibulka. Ospravedlnil sa Ďuračík. Zo zasadnutia vyplynuli nasledovné úlohy:

 

1/ Komisia ŠTK bude pracovať v zložení :

predseda Ing.František Kováč,

členovia Milan Laššák a Juraj Švento.

    Ostatné komisie po rozbehnutí súťaží.

 

2/  Pretože na krajskej konferencii nebolo možné zvoliť predsedu KSTZ, pretože o túto funkciu nemal nikto záujem,Buczacki nakoniec prijal túto funkciu do konca augusta. Výbor dostal od konferencie mandát zvoliť si predsedu z vlastných členov.  

Z členov výboru však všetci odmietli túto funkciu. Nakoniec presvedčili Buczackého, aby súhlasil s touto funkciou aspoň do konca súťažného ročníka 2011/12.

 

3/ VV sa rozhodol poriadať všetky majstrovstvá kraja jednotlivcov, teda aj mládeže.

4/ Úlohy:

 

      a/ pripraviť adresár       Z: Laššák              T: 20.9.2011

      b/ pripraviť vyžrebovanie všetkých krajských súťaží      Z:Buczacki             T: 15.9.2011 /priebežne aj skôr/

      c/ pripraviť športový kalendár krajských podujatí          Z:Buczacki              T: 15.9.2011

      d/ zabezpečiť spoluprácu s "pincom", zistiť výšku poplatkov a pod.  Z: Laššák        T:15.9.2011

      e/ po ukončení prihlasovania, preveriť oddiely, či im štartujú družstvá žiakov v okresných alebo krajských súťažiach a porovnať to s úhradou poplatku za neúčasť žiackeho družstva oddielu - podľa bodu 20 d Rozpisu súťaží. Z: Kováč,    T: 30.9.2011

      f/ zistiť cez štátne zložky /ministerstvo vútra a pod./ opodstatnenosť rozhodnutia konferencie SSTZ o tom, či môže inému subjektu predpisovať také náležitosti, ako je právna subjektivita, registrované stanovy a pod. Z: Ďuračík, Buczacki, T: 31.12.2011

      g/ Spravodajom č.1-2011/12 oznámiť hnutiu všetky potrebné náležitosti /zasielanie zápisov, nahlasovanie výsledkov, úhrada pokút, nahlasovanie protestov a pod./ pre zdarný priebeh prvej polovice súťažného ročníka 2011/12. Z:Buczacki, T:15.9.2011

 

  V Tvrdošíne 18.8.2011                                                  zapísal:Buczacki

 

 

 

 -.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

 

Zápis č.1 z 10.11.2010

 

 

Zápis č.2 z 10.5.2011