Konferencia KSTZ ZA - Pozvánka

01.08.2014 17:21

P   O  Z  V  Á   N   K A

 

    Pozývame zástupcov oddielov hrajúcich krajské a slovenské súťaže / za mužov, žiactvo/ 

na konferenciu krajského stolnotenisového zväzu, ktorá sa bude konať v sobotu 16.8.2014

o 10,00 hod v Ružomberku v hoteli Áčko / nad STH, smerom na Hrabovo/

     Tiež pozývame zástupcov okresných zväzov.

 

Program:  1. Otvorenie

                 2. Voľba pracovných komisií

                 3. Správa o činnosti za obdobie 2013/14

                 4. Správa o hospodárení za obdobie 2013/14

                 5. Odovzdanie diplomov za výsledky družstiev

                 6. Príprava nového súťažného ročníka

                 7. Návrh uznesenia

                 8. Diskusia

                 9. Schválenie uznesenia

                10. Záver

   Žiadame oddiely, aby zabezpečili účasť svojich zástupcov - delegátov. Nakoľko náš KSTZ už má platné stanovy zaregistrované na ministerstve vnútra, rozhodla konferencia v roku 2012 o postihoch oddielov za neúčasť vo výške 50 Euro, aby predišla nemožnosti schváliť uznesenie z dôvodu nedostatočnej účasti / viď Zápis z tejto konferencie/.  Na konferencii bude podaný obed a občerstvenie. Cestovné na náklady oddielov.

 

1.8.2014

                                                                                            Ing. Ján Buczacki

predseda KSTZ ZA

—————

Späť