Konferencia KSTZ Žilina - Pozvánka

27.08.2016 09:30

Krajský stolnotenisový zväz Žilina

 

P   O  Z  V  Á   N   K A

 

 

    Pozývame zástupcov oddielov hrajúcich krajské a slovenské súťaže / za mužov, za žiactvo/ na konferenciu krajského stolnotenisového zväzu, ktorá sa bude konať v nedeľu 18.9.2016  o 10,00 hod v Ružomberku v hoteli Áčko, Hrabovská cesta 34 / nad STH, smerom na Hrabovo/

     Tiež pozývame zástupcov okresných, regionálnych stolnotenisových zväzov.

 

Program:  1. Otvorenie

                 2. Voľba pracovných komisií

                 3. Správa o činnosti za obdobie 2015/16

                 4. Správa o hospodárení za obdobie 2015/16

                 5. Odovzdanie diplomov za výsledky družstiev

                 6. Príprava nového súťažného ročníka, voľba predsedu KSTZ

                 7. Správa z konferencie SSTZ

                 8. Návrh uznesenia

                 9. Diskusia

                10. Schválenie uznesenia

                11. Záver

 

 

   Žiadame oddiely, aby zabezpečili účasť svojich zástupcov - delegátov. Nakoľko náš KSTZ už má platné stanovy zaregistrované na ministerstve vnútra, rozhodla konferencia v roku 2012 o postihoch oddielov za neúčasť na konferencii vo výške 50 Euro, aby predišla nemožnosti schváliť uznesenie z dôvodu nedostatočnej účasti / viď Zápis z tejto konferencie/.  Na konferencii bude podaný obed a občerstvenie. Cestovné  -  na náklady oddielov.

 

 

 

 

27.8.2016

                            ing. Ján Buczacki

                           Predseda KSTZ ZA

 

 

—————

Späť