Konferencia KSTZ Žilina - Pozvánka

02.05.2017 07:54

Krajský stolnotenisový zväz Žilina

P   O  Z  V  Á   N   K A

na krajskú konferenciu stolnotenisového zväzu žilinského kraja

Pozývame Vás na krajskú konferenciu KSTZ ZA, ktorá sa bude konať v piatok 19.05.2017  o 18,00 hod v Ružomberku v hoteli Áčko, Hrabovská cesta 34 / nad TESCOM.

Delegáti s hlasom rozhodujúcim : zástupcovia oddielov hrajúcich krajské a slovenské súťaže / za mužov, za žiactvo/.

Hostia : - zástupcovia kraja BB

               - zástupcovia OBSTZ v kraji ZA

               - zástupca SSTZ

 

 Program:  1. Otvorenie

                    2. Voľba pracovnej komisie

                    3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/17

                    4. Správa o hospodárení za obdobie 2016/17

                    5. Spolupráca s krajom BB

                    6. Voľby nového výboru KSTZ ZA

                    7. Voľba delegátov na konferenciu SSTZ

                    8. Príprava nového súťažného ročníka, Rozpis súťaží

                    9. Návrh uznesenia

                   10. Diskusia, rôzne

                   11. Schválenie uznesenia

                   12. Záver

     Žiadame oddiely, aby zabezpečili účasť svojich zástupcov - delegátov. Nakoľko náš KSTZ už má platné stanovy zaregistrované na ministerstve vnútra, rozhodla konferencia v roku 2012 o postihoch oddielov za neúčasť na konferencii vo výške 50 Euro, aby predišla nemožnosti schváliť uznesenie z dôvodu nedostatočnej účasti /viď Zápis z tejto konferencie/. Na konferencii bude podaný obed a občerstvenie. Cestovné  -  na náklady oddielov.

 28.4.2017

 

                            JUDr. Martin Ďuračík

                          Predseda KSTZ ZA

—————

Späť