Nový ročník - potrebné doklady

11.07.2014 08:16

V jednotlivých kolonkách sa už objavujú nové dokumenty, ako prihláška do súťaží, Rozpis súťaží...atď,  treba si tieto doklady sledovať, a dodržiavať rôzne časové termíny. Oproti minulým ročníkom je tu možnosť poslať prihlášku a doklad o úhrade poplatkov aj  e-mailom, naskenované najlepšie vo formáte PDF. 

Prosíme aby si kluby  pozorne prečítali nový "Rozpis" a riadili sa ním. Oproti minulej sezóne nebude pripustený do súťaže klub ktorý nebude mať v termíne podávania prihlášok zaplatené vklady a poplatok na mládež ak sa ho tento poplatok týka . 

Je už známy aj termín konferencie KSTZ Žilina, je stanovený na 16.8.2014 miesto konania bude ešte upresnené.

—————

Späť