Pozvánka na krajskú konferenciu v Ružomberku

28.04.2013 16:28

           Krajský stolnotenisový zväz Žilina                                    

 

                                         P   O  Z  V  Á   N   K A

 

 

    Pozývame zástupcov oddielov hrajúcich krajské a slovenské súťaže / za mužov, žiactvo/ na konferenciu krajského stolnotenisového zväzu, ktorá sa bude konať v sobotu 11.5.2013

o 10,00 hod v Ružomberku v hoteli Hrabovo / nad futbalovým štadiónom, smerom od Tesca prejsť kruhovú križovatku rovno/

     Tiež pozývame zástupcov okresných zväzov.

 

Program:  1. Otvorenie

                 2. Voľba pracovných komisií

                 3. Správa o činnosti za obdobie 2012/13

                 4. Správa o hospodárení za obdobie 2012/13

                 5. Odovzdanie diplomov a dotácií za výsledky mládeže

                 6. Voľby na konferenciu SSTZ, príp. členov VV KSTZ ZA

                 7. Príprava nového súťažného ročníka

                 8. Návrh uznesenia

                 9. Diskusia

                10. Schválenie uznesenia

                11. Záver

 

 

   Žiadame oddiely, aby zabezpečili účasť svojich zástupcov - delegátov. Nakoľko náš KSTZ už má platné stanovy zaregistrované na ministerstve vnútra, rozhodla konferencia vlani o postihoch oddielov za neúčasť, aby predišla nemožnosti schváliť uznesenie z dôvodu nedostatočnej účasti / viď Zápis z minulej konferencie/.  Na konferencii bude podaný obed a občerstvenie.

 

 

27.4.2013

 

 

                                                                                            Ing. Ján Buczacki

predseda KSTZ ZA

—————

Späť