Propozície pre Spoločné bodovacie turnaje mládeže

21.10.2019 09:16

Banskobytrický a Žilinský KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ

Propozície pre Spoločné bodovacie turnaje mládeže Banskobystrického a Žilinského kraja

pre súťažný ročník 2019-2020

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Usporiadateľ : VV KSTZ (Banská Bystrica a Žilina) + poverené oddiely/kluby

2. Termíny a miesta konania:

27.10.2019      1. BTM ZA+BB mladšie žiactvo a dorast , ch+d Zvolen

17.11.2019      2. BTM ZA+BB najml.žiactvo, staršie žiactvo ch+d Ružomberok

9.2.2020          3. BTM ZA+BB najml.žiactvo,staršie žiactvo Zvolen

22.3.2020        4. BTM ZA+BB ml.žiactvo, dorast v Žilinskom regiòne

 

3. Prihlášky:

Najneskôr 1 deň  pred začiatkom KBT do 18.00 hod. na e-mailovú adresu uvedenú v propozíciách turnaja. Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor prihlášky je možné stiahnuť zo stránky www.sstz.sk v časti Súťaže - SPM. Konečný zoznam hráčov bude zverejnený v deň pred začiatkom KBT do 21,00 hod. na webovej stránke turnaja.

4. Žrebovanie : pred začiatkom turnaja

5. Náklady : pretekári/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich

oddielov/klubov

6. Informácie :

Dalibor Jahoda, 0904029188, daliborjahoda@zoznam.sk

Zuzana Perháčová, 0903560916, zperhacova@gmail.com

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

7. Predpis : Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií

8. Súťaže : dvojhry v každej kategórii

9. Systém súťaží :      1. kolo – skupinový systém,

2. kolo – vylučovací systém

Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5-ich.

O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.

10. Loptičky : 3 *** plastové loptičky dodá usporiadateľ

11. Právo štartu :      najmladšie žiactvo nar. 1. 1. 2009 a mladší

mladšie žiactvo nar. 1. 1. 2007 a mladší

staršie žiactvo nar. 1. 1. 2005 a mladší

dorast nar. 1. 1. 2002 a mladší

12. Vklady : 5 €/pretekár

13. Podmienka účasti: platný registračný preukaz

14. Časový rozpis :

 7,30 – 8,30 prezentácia

 8,30 - 9,00 žrebovanie

9,00 - otvorenie a začiatok súťaží

Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní, alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.

15. Námietky : podávajú sa v zmysle Súboru predpisov

16. Rozhodcovia : rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov účastníkov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom

17. Ceny : hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú minimálne športový

pohár.

18. Bodovanie : Bodovanie turnaja sa vykoná v zmysle pravidiel pre hodnotenie krajských,

resp. regionálnych turnajov do SR rebríčkov pre sezónu 2019/2020.

 

—————

Späť