Zmeny v súbore predpisov, schválené VV SSTZ dňa 14.3.2017

22.03.2017 09:54

Zmeny v súbore predpisov, schválené VV SSTZ

dňa 14.3.2017:

3.2. P R E S T U P O V É T E R M Í N Y

3.2.1.

Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 10.6 daného roku a od 1.1. do 15.1.

nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 10.6. daného roku je platný po

schválení a nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného

oddielu (klubu) do 30.6. daného roku.

VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade, ak koniec súťaže alebo baráž je po termíne 10.6. príslušného súťažného ročníka.   Prestup ohlásený

v termíne od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení.

3.6.1.4.

Schválenie hosťovania vykoná príslušná komisia, ktorá rozhoduje o hosťovaní záznamom v

registračnom preukaze. Počas hosťovania sa v rebríčkoch mládeže uvádza klubová príslušnosť

nasledovne: klub-oddiel v ktorom hráč hosťuje/materský klub-oddiel.

 

Pri začatí hosťovania vzniká nárok na výchovné ako pri prestupe.

1.9 Zmeny v súbore predpisov, schválené VV SSTZ dňa 14.3.2017:
3.2. P R E S T U P O V É T E R M Í N Y
3.2.1.
Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 10.6 daného roku a od 1.1. do 15.1.
nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 10.6. daného roku je platný po
schválení a nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného
oddielu (klubu) do 30.6. daného roku.
VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade,
ak koniec súťaže alebo baráž je po termíne 10.6. príslušného súťažného ročníka. Prestup ohlásený
v termíne od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení.
3.6.1.4.
Schválenie hosťovania vykoná príslušná komisia, ktorá rozhoduje o hosťovaní záznamom v
registračnom preukaze. Počas hosťovania sa v rebríčkoch mládeže uvádza klubová príslušnosť
nasledovne: klub-oddiel v ktorom hráč hosťuje/materský klub-oddiel. Pri začatí hosťovania vzniká
nárok na výchovné ako pri prestupe.

—————

Späť