Nahlasovanie výsledkov

Výsledky cez SMS treba poslať najneskôr do 22.00 v deň stretnutia a zápis poslať 

alebo cez E-mail, alebo poštou nasledujúci deň.

Zápis ako MMS na mobil  nie je zatiaľ prípustné. Foto je nekvalitné, nedá sa to prečítať. 

 

Výsledky sa nahlasujú  a zápisy sa posielajú  :

a/    2. liga muži
            

Milan Laššák                       milanlassak@gmail.com

Brišovka č. 347                            0903 506489
02957 Oravská Lesná                  
 

 

b/     Súťaže mládeže

1.divízia dorastu

1.    Divízia starší žiaci                   

1    Divízia mladší žiaci                    

1.    Divízia najmladší žiaci                 

     

Michal Mikušiak

michalmikusiakst@gmail.com   0908 284567

            
 
 

 

 

 c/    3. liga muži

        4 . liga muži Východ                        

        4.liga muži  Západ                             
    

Juraj Jonák
Matuškova 1640
02601 Dolný Kubín                           jurajjonak@post.cz
                  +421 907 220829        
 
 
 

                                        

V prípade nedodržania podmienok nasledujú sankcie:    

 

      a. 7 € za včasné neodoslanie  zápisu zo stretnutia ( zápisy je potrebné zasielať riadiacemu súťaže prvý pracovný deň po odohratí                                         stretnutia )
      b. 10 € za nenastúpenie družstva ku stretnutiu ( okrem družstiev mužov )
      c.80 € za nenastúpenie družstva mužov k majstrovskému stretnutiu v jednom hracom dni,
      d. 80 € pri opakovanom, resp.druhom porušení bodu c
      e. 80 € vylúčenie, ak družstvo po tretikrát nenastúpi k majstrovskému stretnutiu
      f.  80 € pre kažké družstvo, ak dôjde k ovplyvňovaniu výsledku stretnutia  „ dohodou „ o neodohraní stretnutia a napísaní výsledku a pod.


Poznámka : z pokút  obdrží družstvo , proti ktorému sa súper nedostavil v deň odohratia zápasu  80% z výšky pokuty  a 20 % riadiaci zväz  a to v tom prípade, ak túto skutočnosť nahlási SMS správou, alebo telefonicky riadiacemu súťaže a potvrdí zápisom.  Výnimku tvorí prípad podľa bodu 18 h.
                          e. v prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určitého termínu, bude príslušnému družstvu zastavená činnosť. V prípade zastavenia činnosti družstvo majstrovské stretnutie prehráva kontumačne.
                          f. 7 € za nenahlásenie výsledku družstiev mužov formou SMS príslušnému riadiacemu súťaže ( za účelom zverejnenia výsledku na internetovej stránke www.pinec.info ) a to najneskôr do 22.00 hod. v deň odohratia stretnutia.