Zápisy z VV

Sezóna 2021 - 2022

 

Zápisnica zo zasadania VV KSTZ ZA 28.3.2022

Miesto konania :                     Ružomberok

Prítomní:                                Martin Ďuračík, Ján Buczacki, Milan Laššák, Juraj Jonák, František Kováč, Michal Mikušiak

Ospravedlnený:                      Juraj Švento

Zapisovateľ:                          Kováč František

 

Program:

1. Riešenie situácie v 1.lige východ

2. Riešenie požiadavky z BB kraja o postup z 3ligy BB kraja do 2.ligy ZA-BB

3. Riešenie požiadavky regionálneho VV ZA-CA-KM-BY o postup z 5.ligy do  4.ligy západ KSTZ

4. Príprava konferencie KSTZ ZA

5. Rôzne

AD1)

Vypadávajúce družstvá patriace do ZA alebo BB kraja zostúpia do 2.ligy KSTZ ZA, pričom najvyššie umiestnené družstvo (ZA-BB) z dlhodobej súťaže 1. ligy, ktoré by ináč vypadlo, bude určené ako náhrada za postupujúceho, keďže vzhľadom na ukončenie súťaží KSTZ ZA oficiálny postupujúci z 2. ligy nie je.

AD2)

V rámci súťaží KSTZ ZA nikto (žiadne mužstvo) nepostupuje a ani nezostupuje. V zmysle rozhodnutia VV KSTZ ZA o ukončení súťažného ročníka uverejneného dňa 22.1.2022 teda nie je možné doplniť 2.ligu o postupujúceho z 3.ligy BB.

AD3)

Z rovnakého dôvodu ako v bode 2 nie je možné vyhovieť požiadavke VV regionálneho zväzu ZA -KN-CA-BY o postup z ich 5.ligy do 4.ligy západ KSTZ ZA. Súťaže KSTZ ZA boli ukončené a VV KSTZ ZA za týmto rozhodnutím stojí. Pokračovanie súťaží v režime OP v situácii ktorá bola v januári, by bolo neskôr neregulárne vzhľadom na značný počet klubov, ktoré nemohli pokračovať (podľa ankety) a prípadné kontumácie ich stretnutí by hrubo ovplyvnili výsledky súťaží.

AD4)

Termín konferencie je stanovený na 8.5.2022 v Ružomberku, čas a presné miesto bude upresnené, zároveň VV je zaviazaný pozvať na konferenciu zástupcov všetkých predsedov regionálnych zväzov ako aj BB zväzu. VV výbor očakáva od konferencie, že potvrdí správnosť rozhodnutí VV pri riadení súťaží v čase medzi konferenciami počas pandemického ročníka 2021/22.

AD5)

VV je zaviazaný hľadať pre budúci ročník aj alternatívne modely súťaží, aby bolo možné dohrať nový ročník, tak aby priebeh bol regulárny, nie ako súťaže SSTZ, ktoré boli plné kontumácií, nemožnosti štartovať zdravým hráčom počas režimu OP len preto, že nie sú očkovaní a tiež šalamúnskym rozhodnutím VV SSTZ zo dňa 2.3.2022, keď až v tomto termíne rozhodol, že sa  bude z 1.ligy aj vypadávať.

VV schválil rozdelenie nákupu loptičiek z dotácii SSTZ v objeme 50 ks na každý klub žilinského kraja hrajúce mužské súťaže KSTZ ZA a taktiež po 4 sady pohárov pre všetky oblastné zväzy.

VV schválil zmrazenie rebríčkov u hráčov hrajúcich len súťaže KSTZ ZA.

Všetky schválené body boli schválené jednohlasne

 

 

 

 

 

Zasadnutie VV konané dňa 19.01.2022 v Ružomberku.

Prítomný :  M. Ďuračík, F. Kováč, J. Jonák, F. Buczacki, M. Mikušiak, M. Laššák.

Ospravedlnený : J. Švento

Prejednané body:

1)      KSSTZ ZA zobral na vedomie výsledky ankety týkajúcej sa dohratia súťaží riadených KSTZ ZA pre ročník 2021/2022 v režime OP

2)      Jednohlasne rozhodol o zrušení súťažného ročníka 2021/2022 pre krajskú 2. až 4. ligu

3)     Jednohlasne schválil vytvorenie Krajského pohára KSTZ Žilina 2022 za zrušený súťažný ročník 2021/2022

4)      Zaoberal sa termínmi začatia nového súťažného ročníka 2022/2023 a zvolania konferencie KSTZ ZA

5)      Iné (turnaje mládeže, pandemická situácia, model Krajského pohára.....)

Zapísal František Kováč 

 
 
 

Zasadnutie VV KSTZ ZA konané dňa 19.7.2021 v Ružomberku

Prítomní :  M. Ďuračík, J. Jonák, J. Buczacki M. Laššák, J. F. Kováč,

Ospravedlnení: J. Švento, D. Jahoda

Prejednané body:

 

 1. VV KSSTZ ZA prejednal možnosť zadávania výsledkov svojich súťaží na stránke SSTZ, VV rozhodol, že sa zostane v starom systéme zadávania na pinec.info
 2. Termín Konferencie KSTZ ZA bol predbežne stanovený na stredu 1.9.2021
 3. Prihlášky do súťaže je potrebné podať do 15.8.2021
 4. Rozpis súťaží bude zverejnený do 22.7.2021
 5. Vyžrebovanie bude zverejnené do 31.8.2021
 6. Súpisky sa musia odovzdať do 20.9.2021
 7. Štart súťaží je predbežne naplánovaný na 1.-2.-3.10.2021 Vyžrebovanie a štart bude prispôsobený republikovým súťažiam. 
 8. Rebríček pre tvorbu súpisiek platí ten, ktorý bol zverejnený pre sezónu 2020/2021

 

Viac tu: https://kstzza.webnode.sk/zapisy-z-vv/

 

Sezóna 2020 - 2021

Zasadnutie VV KSTZ ZA konané dňa 4.5.2021.

Prítomný :  M. Laššák, J. Švento, D. Jahoda, F. Kováč, M. Ďuračík, J. Jonák, F. Buczacki

Prejednané body:

1)      KSSTZ ZA dostal v počte 18 ks knihu Mapa Slovenska. Každý člen VV má nárok na jednu knihu a zvyšok KSTZ ZA rozdá, podľa záujmu. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať mailom/telefonicky predsedu kraja Martina Ďuračíka.

VV berie na vedomie.

 

2)      VV navrhol a schválil jednohlasne 4 delegátov na konferenciu SSTZ konanú 18.6.

Schválení delegáti: Martin Ďuračík, František Kováč, Róbert Valúch st., Venanc Maretta.

Náhradník : Juraj Jonák

 

3)      VV navrhuje kandidáta na člena VV SSTZ zástupca hráčov za Žilinský región :Dalibor Jahoda. 

Jednohlasne navrhnutý.


 

 4)    VV prejednal predbežný termín konferencie KSTZ ZA, ktorá by sa mala konať začiatkom septembra, ak to dovolí pandemická situácia. Konfernecia bude volebná.

 

5)    Otázky k novej sezóne 2021/2022

        - za prihlášky do novej sezóny sa nebude vyberať poplatok

-          Do 15.6.2021 mailom ŠTK vyzve všetky oddiely/kluby, či pokračujú v novej sezóne 2021/2022 v danej súťaži (lige), tak ako to bolo v sezóne 2020/2021.

-          Termín na podanie prihlášok do 15.7.2021

-          Termín na odovzdanie súpisiek do 10.9.2021

-          Prestupy a hosťovania je potrebné vykonať nanovo, avšak v prípade hosťovania toho istého hráča do toho istého oddielu/klubu sa nebude vyberať poplatok za hosťovanie, keďže sa minulý rok nehralo......

-          Predbežný štart nového súťažného ročníka 2021/2022 začiatkom októbra, ak to dovolí pandemická situácia.

 

 

6) VV žiada SSTZ, aby prerokoval platnosť registračných preukazov a posunul automaticky platnosť RP o 1 rok, nakoľko sa sezóna 2020/2021 neodohrala.

 

 

------------------------------------------------------------------

Sezóna 2019 - 2020

Zasadnutie 04.06.2020

Podrobnosti nájdete tu

Zapis VV KSTZ ZA 04062020.pdf (197480)

 

 

 

Zasadnutie 28.4.2020

Prítomní :Kováč, Ďuračík, Švento, Buczacki, Laššák, Jahoda a Cibulka

 

Prejednané body :

 

1. Pokračovanie a dokončenie súťažného ročníka 2019/2020 vid oznam na stranke- https://m.kstzza.webnode.sk/news/pokracovanie-prerusenia-sutazi-podla-rozhodnutia-vv-sstz/

 

2. Termin KONFERENCIE KSTZ ZA - dočasne pozastavený v zmysle nariadenia vlady

 

Zapísal M. Laššák

 

-----------------------------------------------------------------------------

Zápis zo zasadania VV KSTZ ZA 

 

 

Zasadnutie 9.3.2020

Prítomní: Kováč, Ďuračík, Švento, Buczacki, Laššák, Jahoda a Cibulka

Prejednaný bod :

1. Prerušenie súťažného ročníka 2019/2020 v zmysle nariadenia vlády - vid zverejnený oznam na stránke : https://m.kstzza.webnode.sk/news/pozastavenie-sutazi-kstz-za/

 

Zapísal M. Laššák

-----------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2018-2019

 

Zápis zo zasadnutia výkonného výboru KSTZ Žilina

7.mája 2019

                                                                   

Zúčastnení členovia výboru:   JUDr. Martin Ďuračík, Ing. Ján Buczacki, Ing.František Kováč, Roman Cibulka, Dalibor Jahoda, Milan Laššák,

 

 

 

Prerokované body :

 1. Prejednali sa bodovacie turmaje mládeže, pre budúcu sezónu sa dohodlo, že budú bodovacie turnaje vždy spoločné pre kraje ZA a BB a to tak, že pre každú kategóriu usporiadajú oba kraje po dva turnaje.
 2. Riešili sa pokuty za neodohraté a dohodnuté zápasy, tu sa bude dodržiavať stav, ktorý je popísaný v rozpise súťaží.
 3. Regionálne centrá mládeže – VV rozhodol, že toto centrum bude v Čadci v klube MSK Čadca.
 4. Situácia okolo zostupu STO Nižná z druhej ligy – bolo postupované podľa SP
 5. Prihlásenie družstva do súťaže a následné nenastúpenie – bude sa navrhovať, aby družstvo bolo vyradené zo všetkých súťaží  +  pokuta by mala byť dostatočne vysoká, aby to družstvá nezneužívali. Malo by to byť schválené na VV SSTZ, ak by sa to tam neschválilo, VV KSTZ by to mal dať do svojch predpisov.
 6. VV navrhol delegátov na konferenciu SSTZ, ktorých schváli konferencia KSZ ZA: Ďuračík Martin, Kováč František, Cibulka Roman, Zachar Michal ......... náhradníci :   ................
 7. VV zaviazal predsedu ŠTK vydať rebríčky kraja do 31.7.2019 a vydať Rozpis súťaží tiež do 31.7.2019
 8. Prihlášky do súťaží – postup zhodný s minulým ročníkom
 9. Schválenie odmien pre členov VV

 

 

Zapísal Martin Ďuračík

 

V Ružomberku 7.mája 2019                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis 3 - 18

Zápis z výboru Krajského stolnotenisového zväzu Žilina

 

Dátum: 28.6. 2018 o 17:30

Miesto: Ružomberok

Účastníci: František Kováč, Ján Buczacki, Martin Ďuračík, Milan Laššák, Roman Cibulka, Dalibor Jahoda

 

Prejednané a prijaté úlohy :

 1. Vydanie rebríčkov a zverejnenie na stránke KSTZ ZA do 1.8.2018:

Muži, Žiaci, Žiačky, Ženy 

 1. Vydanie rozpisu súťaži  – do 15.7.2018
 2. Prejednanie termínov pre súťažný ročník 2018/2019
 3. Zmena spôsobu súťaženia mládeže (túto informáciu zverejniť samostatne na stránke KSTZ - do 20.7.2018)
 4. Majstrovstvá kraja mužov a žien pre malú účasť sa nebudú konať v sezóne 2018/2019
 5. Zmena dotáce na mládež za umiestnenie hráčov vo dvojhrách (prvých 8 miest sa bude finančne hodnotiť)
 6. Hracie dni MK jednotlivcov mládeže nahlásiť na SSTZ  - do 30.9.2017
 7. Zverejniť na stránke KSTZ ZA informáciu krajskej dotácie na mládež za súťažný ročník 2017/2018
 8. Preveriť pre súťaže žiactva na SSTZ, čo sa týka dátumu narodenia a následný štart na prelome rokov - do 31.7.2018
 9. Športový kalendár a vyžrebovanie krajských súťaží vydať do dvoch týždňov od vydania vyžrebovania republikových súťaží a vyžrebovania športového kalendára SSTZ  
 10. Iné

 

Zapísal: Martin Ďuračík

 

Sezóna 2017-2018

Zápis z výboru Krajského stolnotenisového zväzu Žilina

 

Dátum: 19.05.2018 o 16:00

Miesto: Ružomberok

Účastníci: František Kováč, Martin Ďuračík, Milan Laššák, Ján Buczacki

 

Prejednané úlohy :

 1. Prípravy na krajskú konferenciu
 2. Rozdelenie úloh na krajskú konferenciu (zabezpečenie miestnosti, diplomov, pohárov....)
 3. Referovanie súťaźného ročníka  2017/2018
 4. Vyhodnotenie súťaží 2017/2018
 5. Prejednanie kanditátov na Slovenskú konferenciu, ktorých predloží VV na krajskej konferencii
 6. Iné

 

Zapísal: Martin Ďuračík

 

 Zápis z výboru Krajského stolnotenisového zväzu Žilina

 

Dátum: 07.02.2018 o 17:30

Miesto: Ružomberok

Účastníci: František Kováč, Martin Ďuračík, Juraj Švento, Milan Laššák, Roman Cibulka

 

Prejednané úlohy :

 1. Návrhy na člena VV za oblasť mládeže (osloviť Jahoda, Teplansky, ak nebudú súlasiť, tak ďalších kandidátov Blažek, Valko.....)
 2. Riešenie a spracovanie ankety týkajúcej sa krajských súťaźí
 3. Referovanie a riešenie súťaźného ročníka  2017/2018
 4. Prejednanie termínov na krajskú Konferenciu (koniec mája, začiatok júna)
 5. Riešenie dotácie p. Bystričana
 6. Iné

 

Zapísal: Martin Ďuračík


 

 

 

 

 

 

 

Zápis  zo zasadnutia VV KSTZ Žilina dňa 23.6.2017 v Dolnom Kubíne

 

Dátum: 23.6. 2017 o 17:30

Miesto: Dolný Kubín

Účastníci: František Kováč, Ján Buczacki, Martin Ďuračík, Juraj Švento, Milan Laššák, Roman Cibulka

 

Prejednané a prijaté úlohy :

1.    Vydanie rebríčkov a zverejnenie na stránke KSTZ ZA:

Muži  : Z: F. Kováč T do 1.7.2017

Žiaci  : Z: Š. Švento T: do 1.7.2017

Žiačky, ženy  : Z: R. Cibulka T: do 1.7.2017

2.    Príprava diplomov a poslanie poštou pre žiakov za sezónu 2016/2017 Z: Cibulka T: do 30.8.2017 

3.    Vydanie rozpisu súťaži  – Z: F. Kováč T: do 1.7.2017

4.    Zverejniť na stránku KSTZ ZA  dôležité upozornenia pred súťažným ročníkom  Z: J. Švento T: do 1.7.2017

5.    Termíny pre súťažný ročník 2017/2017 : prvá polovica súťaže od 29.9.2017, druhá polovica súťaže od 12.1.2018

6.    Žiacke súpisky zaslať na SSTZ Z: F. Kováč T: do 30.9.2017

7.    Hracie dni MK jednotlivcov mládeže nahlásiť na SSTZ  Z: J. Buzcacki T: do 30.9.2017

8.    Majstrovstvá kraja mužov a žien sa pre malú účasť zatiaľ  konať nebudú.

9.    Schválená podpora vo výśke 100 eur na tradičný každoročný MILDEHO MEMORIÁL v Ružomberku

10.    Schválenie vkladov pre súťaže mužov

11.    Zverejniť na stránke KSTZ ZA informáciu ohľadne možnosti vyjadrenia sa klubov na zmeny súťažného ročníka vyplývajúce z konferencie konanej 19.5.2017 Z: M. Laššák T: do 30.9.2017

12.    K tvorbe rebríčkov zverejniť informácie na stránke KSTZ ZA Z: F. Kováč T: do 30.9.2017

13.    Športový kalendár a vˇyrebovanie krajských súťaží vydať do dvoch týždňov od vydania vyžrebovania republikových súťaží a vyžrebovania športového kalendára SSTZ  Z: J. Buzcacki

 

Zapísal: Martin Ďuračík