Konferencia 1.9.2021

17.08.2021 08:32

 

Krajský stolnotenisový zväz Žilina

P   O  Z  V  Á   N   K A

na krajskú konferenciu stolnotenisového zväzu žilinského kraja

Pozývame Vás na krajskú konferenciu KSTZ ZA, ktorá sa bude konať v stredu 01.09.2021  o 10,00 hod v Ružomberku v Penzióne BLESK Vajanského 9, 034 01.

Delegáti s hlasom rozhodujúcim : zástupcovia oddielov hrajúcich krajské a slovenské súťaže za mužov.

Hostia : - zástupcovia kraja BB

               - zástupcovia oblastných stolnotenisových zväzov v kraji ZA

               - zástupca SSTZ

 

 Program:  1. Otvorenie

                    2. Voľba pracovnej komisie

                    3. Správa o hospodárení za obdobie 2020/21

        4. Príprava nového súťažného ročníka 2021/2022, Rozpis súťaží, opatrenia proti 
            Covid 19

                    5. Predstavenie kandidátov na členov VV a predsedu KSTZ ZA

                    6. Voľba členov VV (predseda + členovia)

                    7. Návrh uznesenia

                   8. Diskusia, podnety na súťažný ročník, rôzne.....

                   9. Schválenie uznesenia

                   10. Záver

     Žiadame oddiely, aby zabezpečili účasť svojich zástupcov - delegátov. Nakoľko náš KSTZ má platné stanovy zaregistrované na ministerstve vnútra, rozhodla konferencia v roku 2012 o postihoch oddielov za neúčasť na konferencii vo výške 50 Euro, aby predišla nemožnosti schváliť uznesenie z dôvodu nedostatočnej účasti /viď Zápis z tejto konferencie/. Na konferencii bude podaný obed a občerstvenie. Cestovné  -  na náklady oddielov.

 

17.8.2021

 

                            JUDr. Martin Ďuračík

                          Predseda KSTZ ZA

 

—————

Späť