Konferencia KSTZ Žilina

18.08.2020 21:16

 

 

Krajský stolnotenisový zväz Žilina

P   O  Z  V  Á   N   K A

na krajskú konferenciu stolnotenisového zväzu žilinského kraja

Pozývame Vás na krajskú konferenciu KSTZ ZA, ktorá sa bude konať v utorok 01.09.2020  o 10,00 hod v Ružomberku v hoteli Áčko, Hrabovská cesta 34 / nad TESCOM.

Delegáti s hlasom rozhodujúcim : zástupcovia oddielov hrajúcich krajské a slovenské súťaže /za mužov.

Hostia : - zástupcovia kraja BB

               - zástupcovia oblastných stolnotenisových zväzov v kraji ZA

               - zástupca SSTZ

 

 Program:  1. Otvorenie

                    2. Voľba pracovnej komisie

                    3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2019/20

                    4. Správa o hospodárení za obdobie 2019/20

                    5. Spolupráca s krajom BB

                    6. Príprava nového súťažného ročníka, Rozpis súťaží, opatrenia proti Covid 19

                    7. Prejednanie podnetov na súťažný formát

                    8. Návrh uznesenia

                   9. Diskusia, rôzne

                   10. Schválenie uznesenia

                   11. Záver

     Žiadame oddiely, aby zabezpečili účasť svojich zástupcov - delegátov. Nakoľko náš KSTZ má platné stanovy zaregistrované na ministerstve vnútra, rozhodla konferencia v roku 2012 o postihoch oddielov za neúčasť na konferencii vo výške 50 Euro, aby predišla nemožnosti schváliť uznesenie z dôvodu nedostatočnej účasti /viď Zápis z tejto konferencie/. Na konferencii bude podaný obed a občerstvenie. Cestovné  -  na náklady oddielov.

 15.8.2020

 

                            JUDr. Martin Ďuračík

                          Predseda KSTZ ZA

 

—————

Späť