Majstrovstvá kraja dorastu 2017 - Propozície

24.04.2017 13:29

V Námestove v telocvični ZŠ Slnečná sa 29.4.2017 uskutočnia majstrovstvá kraja 2017 

v kategórii dorastu 

 

 

VV KSTZ Žilina

 

V Y  P  I S U J E

 

Majstrovstvá kraja jednotlivcov dorastu pre rok 2017

 

Všeobecné ustanovenia:

1. Poriadateľ                 : Oravan Námestovo – z poverenia KSTZZA

2. Dátum                       : 29.4.2017

3. Miesto                       : Telocvičňa ZŠ Slnečná 168/28, Námestovo

4. Riaditeľstvo               : riaditeľ : Anton Kolenčík, zabezpečí aj ďalších potrebných

                                         činiteľov  ako hl .rozhodca a pod.

5. Prihlášky                   :  v deň súťaže v mieste konania do 9,00 hod

6. Náklady                     : Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. náklady svojich oddielov

Technické ustanovenia:

7. Predpis                       : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a tohto

                                         rozpisu

8. Súťažné disciplíny     : Dvojhra dorastencov a dorasteniek, štvorhra dorastencov

                                         a dorasteniek, zmiešaná štvorhra

                                                                  

9. Hrací systém               : Dvojhry v I. stupni v skupinách, v II. vyraďovací, štvorhry sa

                                          hrajú vyraďovacím spôsobom. Ak sa zúčastní viac ako 48 hráčov

                                          aj dvojhry sa hrajú vylučovacím spôsobom od začiatku.

10. Začiatok                   : do 9,00 prezentácia, od 10,00 zahájenie dvojhier

11. Loptičky                   :  Dodá poriadateľ

12. Ceny                         :  Hráči vo všetkých disciplínach umiestnení na 1.-3. mieste

                                          /dve 3. miesta/ obdržia diplomy a medaily

13. Postupy                    :   Podľa propozícií SSTZ pre M-SR

14. Dotácie                     : 100 E na poriadanie MK od KSTZ ZA.

                                          Oddiely obdržia dotácie za umiestnenie svojich hráčov vo

                                          dvojhrách nasledovne:  1. miesto 30 E

                                                                                2.             20

                                                                                3.-4.        15

                                                                                5.-8.         10

                                                                                9.-16.         5

15. Podmienky účasti     : Štartujú len hráči s platným registračným preukazom

16. Výsledky                  : Usporiadateľ zašle úplné výsledkové listiny vo formáte požadovanom

                                         p. Alexym na adresu predsedu ŠTK KSTZZA. Predseda ŠTK

                                         zabezpečí, aby sa požadované výsledky dostali na správne adresy

                                         pre tvorbu rebríčkov a príp. nomináciu na M-SR.

                                          

24.4.2017

 

 

               

                                                                                              JUDr. Martin Ďuračík

—————

Späť