Program Erasmus+.

04.12.2017 21:49

Výzva  ERAZMUS+

 

Výzva ERASMUS +príručka

 

Vážení zástupcovia športových zväzov a športových organizácií,

 

Hore v priložených súboroch Vám zasielam list PaedDr. B. Gerhátovej, generálnej riaditeľky sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR ohľadom aktuálnej výzvy Európskej komisie (EK) na predkladanie projektov na rok 2018 v rámci Programu Erasmus+.

 

V oblasti športu žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant elektronicky do 5. apríla 2018 na adresu Výkonnej agentúry pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálny sektor v Bruseli.

 

Podrobné informácie o podmienkach tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít a aktivít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ zverejnenej na webovom sídle EK: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sk

 

V prílohe prikladám kópiu predmetnej výzvy EK a časť príručky ohľadom predkladania projektov v oblasti športu v slovenskom jazyku.

 

V prípade záujmu sa môžete obrátiť so žiadosťou o ďalšie  informácie na pracovisko Eurodesk na Národnej agentúre Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava). Kontaktné údaje nájdete v liste.

 

S pozdravom

 

Mgr. Lýdia Babiaková

odbor športu|

sekcia štátnej starostlivosti o šport

—————

Späť